Privacy verklaring Jan Hoogland MechanisatieOffici le logo Jan Hoogland Mechanisatie
 
 
Jan Hoogland Mechanisatie VOF
Handelswei 29, 8501 XJ Joure
Tel: 0153-415308   E-mail: infojanhooglandmechanisatie.nl
  
  
Privacy verklaring Jan Hoogland Mechanisatie
  
Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers
  
Jan Hoogland Mechanisatie acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt.
  
Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.
 
Uiteraard worden deze persoonsgegevens met de groots mogelijke zorgvuldigheid behandeld en houdt Jan Hoogland Mechanisatie zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 
Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.
 
Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.
 
Jan Hoogland Mechanisatie heeft per e-mail (alleen met toestemming), post en telefonisch contact met consumenten, bedrijven, organisaties, verenigingen, overheden, politici en/of andere partijen die van belang zijn voor haar onderneming (‘contacten', ‘relaties' of ‘betrokkenen' genoemd)
 
Jan Hoogland Mechanisatie verwerkt persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze en op papier, wat wil zeggen dat zij met behulp van één of meerdere computers persoonsgegevens opslaat, bewerkt, etc. Met andere woorden: de contacten van Jan Hoogland Mechanisatie worden digitaal en op papier beheerd. 
 
U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven. 
  
Doorgifte aan derden
In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden.
 
Cookies en statistieken
Jan Hoogland Mechanisatie heeft een website met daarop algemene informatie over de onderneming en de contactgegevens waarmee de bezoekers contact met ons kunnen zoeken.
 
Jan Hoogland Mechanisatie maakt op haar website minimaal gebruik van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.
Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.
Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).
 
Wij gebruiken SkarStats statistieken om bij te houden hoe bezoekers onze dienst gebruiken. Deze gegevens hebben wij in eigen beheer en kunnen zodoende niet door derden gebruikt worden.
  
Bewaarperiode persoonsgegevens
Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden verwijderd.
 
Uw rechten
U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan:
Jan Hoogland Mechanisatie Handelswei 29, 8501 XJ Joure Tel: 0513 415308 E-mail: infojanhooglandmechanisatie.nl
Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.  
 
22 mei 2018
 
 


Contact

Jan Hoogland Mechanisatie
Handelswei 29
8501 XJ Joure
(0513) 41 53 08

Jan Hoogland
06 - 30 37 09 37
infojanhooglandmechanisatie.nl

Privacy verklaringVerhuur

Voor het huren van machines en apparatuur, kijk op:

Hoogland verhuur Joure